Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku zaprasza Państwa do udziału w konkursie na wykonanie zadania pn.:

Budowa tranzytowej sieci wodociągowej łączącej Krasków z Borkowicami i Bogacicą” 

  1. Szczegółowo, przedmiot i zakres zamówienia, określa Specyfikacja Techniczna.
  2. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

Konkurs ofert pn.:

Budowa tranzytowej sieci wodociągowej łączącej Krasków z Borkowicami i Bogacicą” 

w terminie do dnia 20.03.2019r. do godz. 1000w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM”Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2019 r. o godz. 1015w siedzibie Zamawiającego.
  2. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

a) najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia, waga kryterium: 80%,

b) najdłuższy okres gwarancji, waga kryterium: 20%.

c) oświadczenie o posiadanym potencjale sprzętowym, kadrowym, finansowym i doświadczeniu w wykonawstwie urządzeń wodociągowych.

Załącznik:Specyfikacja Techniczna na realizację zadania


Print Friendly, PDF & Email