Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i formalno – prawnej dla zadania: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH”.

  1. Szczegółowo, przedmiot i zakres zamówienia, określa Specyfikacja Techniczna.
  2. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

Konkurs ofert pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ

I FORMALNO – PRAWNEJ DLA ZADANIA:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W KUJAKOWICACH DOLNYCH I KUJAKOWICACH GÓRNYCH”

w terminie do dnia 24.05.2019r. do godz. 1000w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM”Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2019r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego.
  2. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 
  3. najniższa cena zaoferowana za przedmiot zamówienia – waga kryterium – 100%.

Załączniki:

Print Friendly, PDF & Email