WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: od Referenta do Inspektora ds. ochrony środowiska lub inwestycji

 Zakres wykonywanych obowiązków:

 1. Przegląd i analiza wyników badań wody i ścieków. 
 2. Obliczanie opłat środowiskowych, 
 3. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska, 
 4. Współuczestniczenie w procesie wyboru i pozyskania wykonawców branżowych i poza branżowych.
 5. Współuczestniczenie w procesie realizacji, odbioru i przekazania inwestycji i ulepszeń do eksploatacji.
 6. Pozyskiwanie niezbędnych informacji o planach i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w ramach własnych i gminnych.
 7. Przygotowywanie spraw z zakresu zamówień realizowanych przez Dział Techniczny.
 8. Dokumentowanie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia.

Wymagania:

 1. wykształcenie: wyższe techniczne lub w zakresie ochrony środowiska, lub minimum średnie, w trakcie studiów we wskazanym zakresie, 
 2. teoretyczny poziom wiedzy odpowiedni do zakresu zadań,
 3. min. dobry poziom umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 4. bardzo dobry poziom kompetencji poznawczych (analitycznych, myślenia przyczynowo – skutkowego),
 5. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, 
 6. umiejętność organizacji pracy własnej. 

Warunki pracy:

 1. praca biurowa od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00,
 2. wynagrodzenie: 3.000,00 zł – 4.000,00 zł brutto (pełny etat)

  Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w formie umowy o pracę na czas określony, 
 2. Stabilną pracę w doświadczonym zespole, 
 3. Możliwość rozwoju zawodowego, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji, 
 4. Świadczenia z ZFŚS (dopłaty do wypoczynku, karnet na basen, siłownię, dopłaty do wydarzeń kulturalnych, świadczenia świąteczne)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie pod adresem:

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

24.01.2020 rdo godziny 1500 (wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email