3. Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług


Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.

Dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej między WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o., a Odbiorcą usług.

Jak zawrzeć umowę?

Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci wod-kan. > Celem pobrania właściwego formularza/wniosku, kliknij tutaj.

Gdzie złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Kołłątaja 7 w Kluczborku, w Dziale Obsługi Klienta.

Co jeszcze potrzebne jest do wniosku? / Jakie są jeszcze wymagane dokumenty?

Podczas składania wniosku należy przedstawić do wglądu dokument tożsamości, akt własności, umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości, której dotyczy zawierana umowa. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Odbiorca składa oświadczenie na wniosku w tym zakresie.

Przedsiębiorcy dodatkowo zobowiązani do przedłożenia dokumentów dot. firmy (wypis z KRS, NIP).

Na jak długo zawiera się umowę?

Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

Zobowiązania:

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania WiK ‘HYDROKOM” Sp. z o.o. o zmianach własnościowych nieruchomości lub o zmianach użytkownika lokalu.


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt:
Pracownik: Renata Lorek
Tel.: 77 418 14 71 wewnętrzny 57
E-mail: rlorek@hydrokom.pl

Print Friendly, PDF & Email