Informacje prasowe

 

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Wodociągami i Kanalizacją „HYDROKOM” Sp. z o.o. (Zamawiający) a Zakładem Techniczno-Budowlanym „POLBAU” Sp. z o.o. (Wykonawca) na wykonanie robót budowlanych pn. „Modernizacja zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku” w ramach projektu „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 2  4

Całkowity koszt prac budowlanych dot. modernizacji Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku Wykonawca oszacował na kwotę 5.326.005,55 zł.

Zakres prac budowlanych dot. modernizacji zabytkowej stacji uzdatniania wody będzie obejmował:
1. Budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody.
2. Montaż urządzeń i instalacji technologicznych oraz rurociągów w nowym budynku stacji uzdatniania wody.
3. Montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym budynku przepompowni oraz wymianę instalacji.
4. Uzbrojenie terenu: przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej i sterującej, a także rozbudowę oświetlenia terenu SUW.
5. Budowę obiektów towarzyszących: odstojnika popłuczyn.
6. Modernizację komunikacji wewnętrznej drogowej.
7. Montaż systemów zabezpieczenia technicznego: instalacje CCTV i SSWIN.
8. Rozbiórkę budynku magazynowego, budynku agregatu prądotwórczego, dystrybutora, zbiornika paliwa, komór pomiarowych oraz komory wodociągowej.
9. Prace na ujęciach wody „Nowe”, „Bąków” i „Chocianowice” – instalacje elektryczne i AKPIA oraz wymiana i montaż pomp głębinowych w studniach 54R i 58R oraz montaż pompy głębinowej w studni 56R.
10. Prace remontowe w istniejącym budynku SUW (przepompowni).

Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest w terminie do 30.06.2015r.


2. Rozpoczęcie Inwestycji.rozpoczęcie inwestycji - artykuł


3. Wmurowano Kamień węgielny pod modernizację zabytkowej stacji uzdatniania wody w Kluczborku.

22 października 2014 roku, o godz. 12:00 rozpoczęła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod modernizację zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku. Wmurowania kamienia węgielnego dokonali: prezes Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Sp. z o.o pan Artur Witek, Burmistrz miasta Kluczborka – pan Jarosław Kielar oraz pan Norbert Bursy – dyrektor firmy „POLBAU” z Opola, która jest generalnym wykonawcą inwestycji.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kluczborku realizowana jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”. Inwestycja ta przyczynia się do realizacji celów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „Gospodarka wodno-ściekowa”, działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM.

Prezes Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Sp. z o.o. – Artur Witek inaugurował uroczystość przemową, przedstawiającą rys historyczny zabytkowej stacji uzdatniania wody, której początek datuje się na 1904 rok. Głos zabrał również Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar, zaznaczając jak bardzo potrzebna jest trwająca modernizacja stacji uzdatniania wody dla jej bezawaryjnego funkcjonowania. Trzech przedstawicieli kluczborskich kościołów, a mianowicie proboszcz zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Kluczborku – pastor Artur Witek, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kluczborku – pastor Paweł Szwedo oraz proboszcz parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku – ks. Bernard Jurczyk, poświęciło kamień węgielny. Akt erekcyjny upamiętniający tę uroczystość odczytał prezes A.Witek, po czym zostały złożone podpisy pod aktem, potwierdzające poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego. Podpisy złożyli: Artur Witek pełniący funkcje pastora zboru Zielonoświątkowego w Kluczborku, prezesa spółki „HYDROKOM” oraz pełnomocnika ds. realizacji w/w projektu, proboszcz parafii Ewangelicko Augsburskiej w Kluczborku – pastor Paweł Szwedo, proboszcz parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku – ks. Bernard Jurczyk, Burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar oraz dyrektor firmy „POLBAU” Norbert Bursy. W specjalnie zaprojektowanej tubie umieszczono podpisany akt erekcyjny, aktualne numery lokalnych gazet, archiwalne zdjęcia stacji uzdatniania wody w Kluczborku, zdjęcia modernizowanego obiektu przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz dwa zdjęcia z tytułowej uroczystości, które wywołano w trakcie jej trwania. W tubie nie mogło zabraknąć również pieniądza, będącego w aktualnym obiegu – symbolicznej złotówki.

Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego dokonali: prezes spółki „HYDROKOM” pan Artur Witek, Burmistrz miasta Kluczborka – Jarosław Kielar oraz dyrektor ZTB „POLBAU” Sp. z o.o. – pan Norbert Bursy. Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego zakończyła się poczęstunkiem, przygotowanym dla przybyłych gości.


4. Przebieg Inwestycji.

przebieg inwestycji - artykuł


5. Spot radiowy promujący projekt pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”.

Od 19.10.2015 r. do 23.10.2015 r. Radio Opole będzie emitowało spot radiowy promujący projekt pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork” realizowany przez Spółkę „HYDROKOM” wspólnie z Gminą Kluczbork. Spot będzie emitowany raz dziennie o poniżej określonych godzinach:

Poniedziałek (19.10.2015 r.) – godz. 10:55
Wtorek (20.10.2015 r.) – godz. 12:10
Środa (21.10.2015 r.) – godz. 10:40
Czwartek (22.10.2015r.) – godz. 12:10
Piątek (23.10.2015r.) – godz. 11:10

Zasięg Radia Opole:
Kluczbork – 96,3 MHz
Opole – 101,2 MHz
Chrzelice – 103,2 MHz
Brzeg – 88 MHz
Głubczyce – 94,8 MHz
Namysłów – 107,7 MHz
Strzelce Opolskie – 105,1 MHz
Paczków – 92,6 MHz
Olesno – 89,1 MHz

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji usłyszeć spotu w radiu prezentujemy go poniżej.

 

 


6. Ukoronowanie wielomilionowej inwestycji kluczborskich wodociągów.

We wtorek, 17 listopada br., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Hotelu „Sommer Residence” w Kuniowie odbyło się uroczyste zakończenie Projektu pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork” Inwestycja, której koszty oszacowano na ponad 32 mln złotych, była możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania to niespełna 17 mln złotych czyli ponad 50% kosztów Projektu. Wkład własny Beneficjenta Projektu – Spółki „HYDROKOM” był współfinansowany z pożyczki inwestycyjnej oraz pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Na wtorkową uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście, wśród nich Burmistrz Kluczborka Pan Jarosław Kielar, przedstawiciel Głównego Wykonawcy – Dyrektor ZTB POLBAU Sp. z o.o. z Opola Pan Norbert Bursy, Członek Zarządu Powiatu Pan Jakub Goliński, Burmistrz Byczyny Pan Robert Świerczek, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu – Pan Manfred Grabelus, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Pan Edward Gondecki, Wójt Lasowic Wielkich Pan Daniel Gagat, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku Pan Janusz Kędzia, Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie Pan Mariusz Pieńkowski. Swoją obecnością zaszczycił również były Prezes Spółki „HYDROKOM” Pan Jerzy Czysty oraz szefowie wielu kluczborskich firm i instytucji.

Podczas konferencji Prezes Zarządu Spółki „HYDROKOM” Pan Artur Witek przedstawił obecnym gościom prezentację multimedialną dotyczącą zrealizowanego wspólnie z Gminą Kluczbork Projektu pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork” nr POIS.01.01.00-00-127/13 w ramach działania 1.1 gospodarka
wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Prezes Artur Witek podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślanej finalizacji Projektu wręczając wyróżnionym osobom książkę pt. „Skąd się bierze woda w kranie ?” wydaną przez Wodociągi Polskie. Wyróżnieni zostali: Burmistrz Miasta Kluczborka Pan Jarosław Kielar, Starosta Kluczborski Pan Piotr Pośpiech, były Dyrektor ds. technicznych Spółki „HYDROKOM” Pan Wiesław Tarnawski, były Prezes Spółki „HYDROKOM” Pan Jerzy Czysty, Dyrektor ZTB POLBAU Sp. z o.o. / Główny Wykonawca Pan Norbert Bursy, pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, Inżynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, pracownicy Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Sp. z o.o., oraz Pracownicy WFOŚiGW w Opolu i wielu innych.

Po zakończonej konferencji jej uczestnicy udali się na teren stacji uzdatniania wody (SUW) w Kluczborku i oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej. Prezes Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Sp. z o.o. – Pan Artur Witek, Burmistrz Miasta Kluczborka Pan Jarosław Kielar oraz Pan Edward Gondecki – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dokonali symbolicznego przecięcia wstęg tym samym zapraszając przybyłych gości do zwiedzania zmodernizowanych obiektów. Na terenie SUW goście zapoznali się z historią obiektu, oglądali pompownię wody, dyspozytornię, a w nowo wybudowanym budynku zwiedzili Halę Filtrów, gdzie atrakcją była degustacja wody bezpośrednio po uzdatnieniu podlegającej kontroli jakościowej przez małże słodkowodne. Podczas pobytu na terenie oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej pracownicy WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. przybliżyli proces oczyszczania ścieków, zaprezentowali nowe obiekty i urządzenia oraz samochód specjalistyczny do czyszczenia sieci kanalizacyjnych, który również został zakupiony w ramach Projektu. Na zakończenie odbył się uroczysty obiad w restauracji hotelu „Sommer Residence” w Kuniowie, po którym przybyli goście otrzymali od Spółki „HYDROKOM” upominki promujące Projekt oraz dotacje unijne.


7. Zakończenie projektu pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork”.

Artykuł - Spiker - 12.2015 r

 

 


8. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. uczy i bawi podczas ogólnopolskich obchodów III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Degustacja wody prosto z rur, bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowej stacji uzdatniania wody (SUW) w Kluczborku i oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej, konkurs plastyczny dla najmłodszych, konkurs wiedzy o projekcie „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork” oraz loteria upominkowa to atrakcje przygotowane przez Spółkę HYDROKOM podczas ogólnopolskich obchodów III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

W czwartek (12 maja) Dni Otwarte Funduszy Europejskich zorganizowane były na terenie oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej natomiast w piątek (13 maja) od godz. 10:00 zostały otwarte dla zwiedzających bramy zabytkowej stacji uzdatniania wody.

Przewodnicy oprowadzili przybyłych gości po zmodernizowanych obiektach, przedstawiając zakres zrealizowanych robót w ramach projektu pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork” nr POIS.01.01.00-00-127/13 w ramach działania 1.1 gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, który był możliwy do zrealizowania dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 16 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Koszt całego projektu wyniósł ponad 32 mln zł.

W czwartek – 12 maja br., pracownicy WiK „HYDROKOM” Sp. z o. o. przybliżyli proces oczyszczania ścieków, zaprezentowali nowe obiekty i urządzenia zwiedzającym teren oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej. Najmłodsi wzięli udział w konkursie plastycznym „Wesoła kropla wody”, wykonując swoje przepiękne prace kolorową kredą. Wyjątkową atrakcją było usiąść za kierownicą samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych zakupionego również w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich.

Na terenie SUW w Kluczborku goście zapoznali się z historią obiektu, oglądali pompownię wody, dyspozytornię, a w nowo wybudowanym budynku zwiedzili Halę Filtrów, gdzie atrakcją była degustacja wody bezpośrednio po uzdatnieniu podlegającej kontroli jakościowej przez małże słodkowodne. Uczestnicy piątkowych Dni Otwartych Funduszy Europejskich dowiedzieli się jakim procesom poddawana jest woda zanim trafi do naszych domów. Ponadto można było obejrzeć galerię archiwalnych zdjęć kluczborskich wodociągów.

Pracownicy Spółki HYDROKOM przygotowali również test wiedzy o projekcie „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Kluczbork”, który wzorowo napisali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku zdobywając maksymalną liczbę punktów !

Ogromną popularnością na obu obiektach cieszyła się, przygotowana przez pracowników Spółki „HYDROKOM”, loteria pamiątkowa, w której każdy uczestnik III edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich mógł wylosować dla siebie upominek.

Print Friendly, PDF & Email