WODOCIĄGI I KANALIZACJA „HYDROKOM” SP. Z O.O. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: Referent – Specjalista ds. kadr i płac

w pełnym wymiarze czasu pracy
na czas nieokreślony 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, uzupełnione o kursy związane z zakresem zadań,
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w zakresie kadr i płac,
 • Umiejętność obsługi programu kadrowo – płacowego, 
 • Bardzo dobra znajomość bieżących przepisów prawa pracy oraz podatków,
 • Mile widziane uzyskane certyfikaty i zaświadczenia,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, szczególnie Excel.

Kandydata powinno cechować (cechy i predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności): 

– dobry poziom umiejętności pracy w grupie, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność w wykonywaniu zadań, umiejętność analitycznego myślenia,

Warunki pracy:

 • praca biurowa, w godz. od 7:00 do 15:00

Zakres wykonywanych obowiązków:

W obszarze kadrowym:

 1. analiza potrzeb kadrowych, rekrutacja i przyjmowanie pracowników,
 2. organizowanie, obsługa administracyjna wszelkich form szkolenia pracowników, 
 3. współpraca z terenowym urzędem pracy w zakresie zatrudnienia,
 4. prowadzenie wymaganej ewidencji czasu pracy pracowników,
 5. prowadzenie akt pracowniczych zgodnie z wymaganiami przepisów prawa pracy,
 6. organizowanie wstępnych, kontrolnych i okresowych badań lekarskich, 
 7. ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego, uprawnień do świadczeń pracowniczych i innych dodatków, 
 8. załatwianie wszelkich formalności związanych ze zwolnieniem pracownika,
 9. prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
 10. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 11. wykonywanie obowiązującej sprawozdawczości GUS.

W obszarze zagadnień płacowych:

 1. przyjmowanie i sprawdzanie pod względem rachunkowym kart pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 2. sporządzanie list płac pracowników spółki,
 3. pobieranie z PUE i od pracowników wymaganych dokumentów stanowiących podstawę do naliczania zasiłków społecznych i sprawdzanie ich pod względem formalnym,
 4. sporządzanie list zasiłków pracowników spółki,
 5. sporządzanie list płatniczych bezosobowego funduszu płac,
 6. naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników,
 7. terminowe rozliczanie pobranych zaliczek z urzędem skarbowym,
 8. dokonywanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników wobec urzędu skarbowego,
 9. naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłacanych przez spółkę wynagrodzeń i innych świadczeń,
 10. terminowe dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 11. prowadzenie spraw związanych z zajęciami komorniczymi pracowników,
 12. sporządzanie wszelkich zestawień dla potrzeb księgowości,
 13. sporządzanie dokumentacji płacowej dla potrzeb emerytalno – rentowych,
 14. prowadzenie archiwum kadr i płac.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wynagrodzenie od 3.500,00 zł do 4.500,00 zł,
 • stabilną pracę w doświadczonym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realizacji ciekawych projektów w dynamicznie działającej firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • mile widziane dodatkowe uprawnienia i zaświadczenia np. o kursach, szkoleniach itp.

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

46-203 Kluczbork

ul. Kołłątaja 7

lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@hydrokom.pl

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

15 MAJA 2020 rdo godziny 1500 (wpływ do Sekretariatu) 

Print Friendly, PDF & Email