Zadanie: Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka

55

 Zadanie: Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka

Zakres rozbudowy oczyszczalni ścieków obejmuje budowę biofiltra powietrza, komory żelbetowej z przepływomierzem na dopływ ścieków do oczyszczalni oraz punktu przyjęcia pojazdów specjalistycznych zadaszonego wiatą. Prace budowlane będą obejmują również budowę: stacji zlewczej ścieków dowożonych – zadaszonej wiatą, budynku stacji mechanicznego oczyszczania, zbiornika wyrównawczego ścieków, pompowni ścieków do reaktora biologicznego oraz budowę rurociągów technologicznych. Zbudowany zostanie również punkt czyszczenia i dezynfekcji pojazdów specjalistycznych. Przebudowie ulegnie komora przed reaktorem biologicznym oraz instalacja wody technologicznej w istniejącym budynku odwadniania osadu. Zamontowany zostanie zestaw hydroforowy. W planach jest też adaptacja pomieszczeń budynku technologicznego na cele socjalne. Dotychczas zostały wykonane prace ziemne natomiast obecnie trwają prace konstrukcyjno-montażowe. Przepustowość oczyszczalni po rozbudowie i modernizacji będzie wynosić: Qd śr = 8482 m3/d.

 

Ścieki z Kluczborka oraz Kuniowa, Kraskowa, Ligoty Dolnej, Ligoty Górnej, Ligoty Zameckiej, Bogacicy i Chocianowic są oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej wybudowanej w latach 1997-1999 i oddanej do użytku 1 października 1999 r.

Przed modernizacją oczyszczalnia nie posiadała sprawnego systemu mechanicznego oczyszczania ścieków, co skutkowało między innymi dużymi trudnościami eksploatacyjnymi. Dopływające ścieki kierowane były na sita obrotowe zainstalowane w budynku technologicznym, w którym znajdują się również pomieszczenia socjalne i dyspozytornia. Sita, na których powinny być zatrzymywane stałe zanieczyszczenia, były zużyte i w bardzo złym stanie technicznym. Ponadto rozwiązanie przyjęte przez projektantów około 15 lat temu, obecnie nie jest rozwiązaniem racjonalnym i efektywnym, stąd też technologia, w której wykorzystuje się połączenie zatrzymywania na sicie trzech rodzajów odpadów tj. skratek, piasku i zawiesin wstępnych wymagała zmiany. Problemem oczyszczalni był także nierównomierny dopływ ścieków. Dlatego podjęto działania mające na celu rozbudowę i modernizację części mechanicznej oczyszczalni ścieków.

Na podstawie dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, w maju 2014 r. rozpoczęto realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka w ramach projektu unijnego pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”. Generalnym Wykonawcą był Zakład Techniczno-Budowlany „POLBAU” Sp. z o.o. z Opola. Roboty zakończono we wrześniu 2015 r.

Zakres rozbudowy oczyszczalni ścieków obejmował budowę:

a) Biofiltra powietrza,

b) Komory żelbetowej z przepływomierzem – dopływ ścieków na oczyszczalnię

c) Punktu przyjęcia pojazdów specjalistycznych (zadaszonego wiatą)

d) Stacji zlewczej ścieków dowożonych (zadaszonej wiatą)

e) Budynku stacji mechanicznego oczyszczania, w którym znajdują się m.in.:

 • komora uspokojenia,

 • krata zgrzebłowa z praso płuczką skratek, (krata wstępna)

 • krata wstępna na obejściu awaryjnym czyszczona ręcznie,

 • sito piaskowniki ze zintegrowaną prasą do odwadniania skratek, płuczką piasku, poziomymi przenośnikami ślimakowymi piasku i skratek.

 • studzienka na tłuszcz

f) Zbiornika wyrównawczego ścieków

g) Pompowni ścieków do reaktora biologicznego

h) Komory z przepływomierzem – dopływ ścieków do projektowanej pompowni

i) Punktu czyszczenia i dezynfekcji pojazdów specjalistycznych

j) Rurociągów technologicznych tj. m.in.:

 • rurociągów grawitacyjnych ścieków sanitarnych

 • rurociągów tłocznych ścieków

 • rurociągu tłocznego i ssawnego wody technologicznej

 • rurociągów grawitacyjnych ścieków deszczowych

 • rurociągu powietrza zanieczyszczonego do biofiltra

 • rurociągu wody wodociągowej

 • przyłącza gazu

 • sieci ciepłowniczej

A także:

 • Przebudowę instalacji wody technologicznej w istniejącym budynku odwadniania osadu, montaż zestawu hydroforowego

 • Przebudowę komory przed reaktorem biologicznym

 • Przebudowę istniejącego budynku technologicznego

 • Przebudowę istniejącego budynku energetycznego (wymiana agregatu prądotwórczego)

 • Budowę kabli sterujących i zasilających poszczególne projektowane obiekty.

 • Wykonanie oświetlenia terenu

 • Wykonanie dróg dojazdowych i chodników do poszczególnych projektowanych obiektów

 • Montaż instalacji w istniejących budynkach

 • Zagospodarowanie terenu

Ciąg technologiczny:

Pomiar ilości ścieków dopływających do oczyszczalni odbywa się w komorze z przepływomierzem elektromagnetycznym, następnie ścieki są kierowane do komory rozprężnej, znajdującej się w nowym budynku mechanicznego oczyszczania, a następnie, po przepłynięciu przez kratę wstępną, na dwa sito piaskowniki. Do komory rozprężnej są również doprowadzone rurociągi tłoczne z pompowni ścieków własnych oraz ze stacji zlewczej ścieków dowożonych.

Powietrze z komory rozprężnej, odcinka kanału otwartego, oraz z kraty i sito piaskowników jest odprowadzane do biofiltra, zlokalizowanego obok nowego budynku.

Na kracie wstępnej o prześwicie 10 mm zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe – tzw. skratki. Płukanie skratek odbywa się w prasopłuczce, tu następuje wymywanie rozpuszczalnych części organicznych. Wypłukane skratki są odwadniane dzięki czemu następuje znaczna redukcja ich masy i transportowane są do kontenera, a następnie wywożone na składowisko odpadów.

Ścieki po kracie wstępnej są doprowadzane rurociągami do dwóch sitopiaskowników. Sito o prześwicie 1 mm ze zintegrowanym transporterem i prasą do odwadniania skratek pozwala na połączenie w jednym urządzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek. Przenośnikiem ślimakowym skratki odprowadzane są do kontenera. Zatrzymane w piaskowniku części mineralne są transportowane do leja za pomocą transportera ślimakowego poziomego, a następnie transporterem ukośnym usuwane na zewnątrz. Płuczka piasku służy do optymalnego wypłukiwania części organicznych zawartych w częściowo odwodnionym, zanieczyszczonym piasku. Tłuszcz zgromadzony w urządzeniu zostaje usunięty pompą do studzienki na tłuszcz.

Po przepłynięciu przez sito piaskowniki, ścieki są odprowadzane do zbiornika retencyjnego. Zbiornik składa się z dwóch komór: komory retencyjnej (V= 450 m3) i komory przepływowej. Przy dużym przepływie ścieki przelewają się przez krawędź do komory retencyjnej. Opróżnianie grawitacyjnej komory retencyjnej następuje w chwili gdy malejące napełnienie komory przepływowej osiągnie poziom niższy od napełnienia w komorze retencyjnej.

Ze zbiornika, poprzez komorę z przepływomierzem elektromagnetycznym oraz zasuwą z napędem elektrycznym, sterowanym w zależności od wskazań przepływomierza elektromagnetycznego, ścieki trafiają do przepompowni ścieków, skąd są przetłaczane 4 pompami do komory rozprężnej przed istniejącym reaktorem biologicznym. Następnie są kierowane do reaktora.

Budynek stacji mechanicznego oczyszczania:

Pow. zabudowy ~491m2, Pow. użytkowa ~444m2

Kubatura obiektu powyżej poz. ±0.00 ~4195m3, Kubatura zagłębienia na sito piaskowniki (poz. – 1.06) – ~217m3

Oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów technologicznych:

Oczyszczanie mechaniczne: krata wstępna, sitopiaskowniki

Oczyszczanie biologiczne: reaktor biologiczny BIOLAK z osadnikiem wtórnym, filtry żwirowe

Reaktor osadu czynnego typu BIOLAK-VOX ma za zadanie biologiczne oczyszczanie ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego wraz z jego stabilizacją. Proces jest zintegrowany i pozwala na biologiczne usuwanie węgla azotu i fosforu wraz z chemicznym uzupełniającym strącaniem fosforu a także doczyszczaniem ścieków po reaktorze w procesie filtracji.

Gospodarka osadowa: zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego, stacja mechanicznego odwadniania osadu.

W budynku technologicznym znajduje się dyspozytornia, pomieszczenia socjalne dla obsługi i stacja dmuchaw.

Na dyspozytornię przekazywane są dane z systemu sterowania oczyszczalnią oraz obraz z kamer zamontowanych na obiekcie.

Dyspozytornia jest miejscem, do którego docierają dane z pozostałych obiektów eksploatowanych przez WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o.:

– SUW Kluczbork – sterowanie i obraz z kamer

– SUW Krzywizna – sterowanie

– SUW Bogacica – sterowanie

– sterowanie i wizualizacja pracy przepompowni ścieków:

Kluczbork: Towarowa, Młyńska, Jagiellońska, Kilińskiego Katowicka

Bogacica, Ligota Dolna, Ligota Górna, Bąków, Kuniów, Chocianowice

Parametry projektowe:

Ilość odprowadzanych ścieków Q śrd = 8 482 m3/d

RLM oczyszczalni – 57 450 RLM

W pozwoleniu wodnoprawnym określona jest jakość ścieków oczyszczonych dla podstawowych wskaźników zanieczyszczeń, które nie powinny przekraczać:

BZT5 – 15 mg O2/l

ChZTCr – 125 mg O2/l

Zawiesina ogólna – 35 mg/l

Azot ogólny – 15 mgN/l

Fosfor ogólny – 2 mgP/l

Obecnie do oczyszczalni dopływa średnio 3400 m3/d. Oczyszczone ścieki spełniają wymagania określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

Realizacja zadania była możliwa dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Koszt rozbudowy i modernizacji części mechanicznej oczyszczalni ścieków to 16,158 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 11,166 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email