Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku

ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w Maciejowie gm. Kluczbork

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w Maciejowie ark. m. 1 działka nr 419, gm. Kluczbork, o powierzchni 0,2856 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr OP1U/00042833/4. Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona. Działka posiada uzbrojenie wodociągowe i energetyczne. 
 2. Cena wywoławcza wynosi 59 100,00 zł. Cena nie zawiera podatku VAT
 3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą ponosi nabywca. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, zawarcia umowy 
  w drodze negocjacji.
 5. Oferta powinna zawierać: 
  1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oferenta będącego osobą fizyczną 
   lub nazwę firmy, siedzibę i status prawny oferenta będącego osobą prawną, 
  2. datę sporządzenia oferty, 
  3. oferowaną cenę zakupu i sposób jej zapłaty, 
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje 
   te warunki bez zastrzeżeń, 
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty.
 6. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Przetarg 
  na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Maciejowie”, w sekretariacie Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku przy ul. Kołłątaja 7 w terminie do 29.10.2021 r. do godz. 1030.
 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29.10.2021 r. o godz. 1045. Oferenci przystępujący 
  do przetargu zostaną powiadomieni pisemnie o jego rozstrzygnięciu. 
 8. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, tel. 77 418 14 71 wew. 39.
Print Friendly, PDF & Email