DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej:  22.12.2014r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

W Spółce Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM dla strony  https://www.hydrokom.pl/ przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa https://www.hydrokom.pl/ spełnia wymagania w 87,3%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
  • Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”;
  • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu;
  • Brak możliwości zmiany koloru tła i zwiększonych liter dla niedowidzących;
  • Brak opisów zdjęć.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia:  23.09.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Spółkę.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail sekretariat@hydrokom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 418 14 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

1. Siedziba Spółki Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM znajduje się przy ulicy Kołłątaja 7 w Kluczborku. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

2. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze, bezpośrednio po wejściu do budynku. Sekretariat znajduje się na piętrze po prawej stronie 4 metry od klatki schodowej. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w postaci tablicy informacyjnej.

3. Na terenie obiektu pracownik Spółki przydzieli osobie potrzebującej dogodne miejsce parkingowe umożliwiające swobodne poruszanie się.

4. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren Spółki. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

6. W siedzibie Spółki istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na podstawie podpisanej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Opolu.

Print Friendly, PDF & Email