Przyjęcie ścieków dowożonych do punktu zlewnego

Warunki

Osoba zamierzająca prowadzić działalność w zakresie wywozu nieczystości płynnych, winna wystąpić z wnioskiem o zapewnienie odbioru ścieków do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej, podając przybliżoną ilość wywożonych ścieków oraz teren, z którego te ścieki będą pochodzić (nazwę gminy), a także dysponować środkiem transportu – wozem asenizacyjnym spełniającym wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. ( Dz.U.2002.193.1617.)

Powyższe zapewnienie jest niezbędne przy wydaniu decyzji Burmistrza/Wójta zezwalającej na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Po uzyskaniu w/w decyzji , jej kopię dołącza się do wniosku o zawarcie umowy na przyjęcie ścieków na punkt zlewny, podając nazwę firmy, adres, nr telefonu, NIP i REGON. Po podpisaniu umowy, Dostawca ścieków otrzymuje indywidualny identyfikator do punktu zlewnego i od tego momentu może rozpocząć prowadzenie działalności.

Cennik

– Przyjęcie na punkt zlewny w Ligocie Dolnej nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych: 7,99 zł/ m3 brutto.

– Przyjęcie na punkt zlewny w Ligocie Dolnej nieczystości ciekłych z osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków 7,99 zł/ m3 brutto.

Print Friendly, PDF & Email