100 lat Wodociągów

 

historia

Początek

Pierwsze prace mające na celu zaopatrzenie w wodę pitną ludności miasta Kluczborka rozpoczęto w pierwszych latach XX w. W tym czasie zaczęto prowadzić prace przy odwiertach studni, rozpoczęto budowę Stacji Uzdatniania Wody oraz prowadzić zakrojone na szeroką skalę roboty w zakresie układania wodociągów. Następnym etapem były prowadzone roboty w zakresie budowy systemu kanalizacyjnego z przepompownią ścieków przy ul. Młyńskiej, z której ścieki tłoczone były ciśnieniowo na odległe od miasta o ok. 4 km pola irygowane. Powstało wówczas przedsiębiorstwo, które w zakresie swego działania oprócz uzdatniania i dystrybucji wody pitnej, transportu i oczyszczania ścieków, miało także za zadanie produkcję i dystrybucję gazu.


Lat 40-ste.

W drugiej połowie lat 40, powstałe miejskie przedsiębiorstwo oprócz zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków wraz z ich oczyszczaniem, zajmowało się także szeroko pojętymi sprawami komunalnymi na terenie miasta Kluczborka.


Lata 50-te.

W latach 50 utworzono Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które zajmowało się zaopatrzeniem w wodę, odbiorem ścieków i ich oczyszczeniem, produkcją i dystrybucją gazu oraz usługami komunalnymi. W połowie lat 60 wyodrębniono z MPG Gazownię, która rozpoczęła własną działalność.


Lata 70-te.

W latach 70 powołano do życia Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – zajmowało się oprócz czynności opisanej powyżej także gospodarką mieszkaniową na terenie miasta Kluczborka. W 1976 roku przekształcono PPGKiM w Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które swą działalnością obejmowało teren powiatu kluczborskiego oraz Namysłów.


1979 r.

1 stycznia 1979 roku z RPGKiM wyodrębniono Wodociągi i Kanalizację, które zostały włączone w struktury organizacyjne Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu. Pod jurysdykcją oddziału kluczborskiego pozostawały rejony Kluczborka, Byczyny, Wołczyna oraz Namysłowa.


1993 r.

1 stycznia 1993 roku powstała Spółka prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Gminy – Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku. Początkowo obejmowała swym działaniem teren miasta Kluczborka.


1994 r.

Od 1 stycznia 1994 roku spółka zaczęła funkcjonować także na terenie gminy Kluczbork.


2007 r.

Od 1 listopada 2007 roku, na mocy umowy zawartej z władzami gminy, Spółka prowadzi działalność w zakresie uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz odbioru i oczyszczenia ścieków na terenie gminy Lasowice Wielkie.


2009 r.

W dniu 27.10.2009 w sali kameralnej kluczborskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 100-lecia wodociągów kluczborskich.

Gospodarzem uroczystości była firma Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Spółka z o.o. w Kluczborku, a jej właściciela reprezentował Przedstawiciel Zgromadzenia Wspólników, Burmistrz miasta Kluczborka, Pan mgr inż. Jarosław Kielar.

W trakcie spotkania, które uświetnił występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kluczborku, wystąpienie na temat historii powstania wodociągów na ziemi kluczborskiej wygłosiła Pani mgr Janina Baj dyrektor kluczborskiego muzeum.

Dzień dzisiejszy i plany na najbliższą przyszłość przybliżył Prezes Zarządu Spółki „HYDROKOM” mgr inż. Artur Witek, który też przekazał zabytkowe zdjęcia z okresu budowy wodociągów na ręce Pani Dyrektor Muzeum im. Dzierżona oraz przyjął obraz przekazany wodociągom przez związanego z Kluczborkiem artystę malarza.

Bardzo miłym akcentem było wyróżnienie osób, które zasłużyły się dla kluczborskich wodociągów spośród osób związanych z ich działalnością, emerytów byłych pracowników oraz aktualnie w nich pracujących.

 


2015 r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Byczynie oraz uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku, w których wyrażono zgodę na połączenie Spółek Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie z dniem 1 października 2015 r. nastąpiło połączenie obu spółek w drodze przejęcia całego majątku spółki ZGK Sp. z o.o. w Byczynie przez WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku.

Od tego dnia Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku dostarcza wodę pitną oraz odbiera i oczyszcza ścieki na terenie 3 gmin, tj. Kluczbork, Byczyna i Lasowice Wielkie.

Print Friendly, PDF & Email