Stacje uzdatniania wody


Gmina Kluczbork

Stacja Uzdatniania Wody w Kluczborku
(opis technologii uzdatniania)

Proces technologiczny uzdatniania wody na SUW w Kluczborku przy ul. Strzeleckiej odbywa się w następujący sposób:

Woda surowa z trzech z ujęć wód podziemnych: „nowe” „Bąków” i „Chocianowice” tłoczona jest za pomocą pomp głębinowych do dwóch tzw. desorberów, gdzie zostaje napowietrzana, następnie spływa grawitacyjnie do zbiornika reakcji. Dalej pompami pośrednimi woda tłoczona jest na dwa zespoły filtrów ciśnieniowych ( 8 sztuk). Podczas przepływu przez złoże filtracyjne z piasku i masy katalitycznej następuje usuwanie z wody związków żelaza i manganu oraz redukcja barwy i mętności. Płukanie filtrów odbywa się za pomocą wody i powietrza, a powstałe popłuczyny odprowadzane są do odstojnika popłuczyn, skąd przepompowywane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Przefiltrowana woda kierowana jest do dwóch istniejących zbiorników retencyjnych o pojemności 1.000 m3 i 2.000 m3. Do rurociągu wody uzdatnionej za filtrami podłączony jest chlorator. Dla celów profilaktycznej dezynfekcji, do wody uzdatnionej dozowany jest podchloryn sodu.

Woda uzdatniona jest magazynowana w dwóch zbiornikach, po czym zostaje tłoczona do miasta za pomocą zestawu pompowego, w skład którego wchodzi 6 pomp wielostopniowych pionowych.

Na obiekcie zainstalowany jest system biomonitoringu SYMBIO, który służy do ciągłej kontroli jakości wody ujmowanej. W systemie zastosowane są małże słodkowodne, których naturalną reakcją na nagłą, znaczną zmianę ogólnej toksyczności wody jest zamykanie muszli małża.

Stacja została zaprojektowana na maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody 7000 m3/d. Obecnie średnia dobowa produkcja wody wynosi ok. 4 200 m3/d (150-200 m3/h, maksymalnie w okresie letnim 300 m3/h).

Ze stacji uzdatniania przy ul. Strzeleckiej zaopatrywane w wodę są następujące miejscowości: Kluczbork, Kuniów, Krasków, Ligota Dolna, Ligota Górna, Ligota Zamecka, Bogdańczowice, Bogacica, Bogacka Szklarnia, Żabiniec, Borkowice, Bażany, Czaple Wolne, Czaple Stare i  Kręże

Jakość wody jest kontrolowana systematycznie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kluczborku oraz wewnętrznie przez laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie.

Parametry jakości wody są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294). Według w/w rozporządzenia dopuszczalna zawartość chloru wolnego w wodzie u konsumentów to 0,3 mg/l, a dotychczas stwierdzone stężenia w sieci wodociągowej wynosiły <0,02-0,06 mg/l.


Stacja Uzdatniania Wody w Bogacicy

Stacja wyłączona z eksploatacji.


Stacja Uzdatniania Wody w Krzywiźnie

W skład stacji w Krzywiźnie wchodzą następujące obiekty i urządzenia :

 • aerator – Ø 1200 mm,
 • filtr ciśnieniowy leżący – Ø 2800 mm wypełniony złożem kwarcowym,
 • sprężarka,
 • zbiornik wody czystej o objętości V =600 m3 ,
 • odstojnik popłuczyn.

Gmina Lasowice Wielkie

Stacja Uzdatniania Wody w Chocianowicach

Woda pobrana z ujęcia kierowana jest do stacji uzdatniania wody w Chocianowicach, gdzie poddawana jest procesom napowietrzania i filtracji.

Układ technologiczny składa się z następujących urządzeń:

 • aerator – Ø 1000 mm;
 • 2 filtry wypełnione złożem żwirowo-katalitycznym – Ø 1400 mm;\
 • dmuchawa do płukania filtrów;
 • sprężarka do napowietrzania wody;
 • zestaw pompowy sieciowy;
 • zestaw do dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodowego;
 • zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o objętości =200 m3;
 • odstojnik popłuczyn.
Print Friendly, PDF & Email