Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji odbiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na podstawie ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz.1823 z późn. zm.). Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to:

  1. Umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację;

  2. Zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację;

  3. Rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny).

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdują się podmioty, które będą mogły rozwiązać spory. Przy Prezesie UOKiK został utworzony punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących postępowań polubownych. Z punktem można skontaktować się:

  1. Telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333

  2. Za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email