Oczyszczalnie ścieków


Gmina Kluczbork

Oczyszczalnia ścieków w Ligocie Dolnej

Ścieki z miasta Kluczborka oraz wsi podłączonych do kanalizacji są oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej wybudowanej w latach 1997-1999 i oddanej do użytku 1 października 1999 r.

Spółka „HYDROKOM” eksploatuje oczyszczalnię ścieków na podstawie aportu wniesionego Aktem Notarialnym Repertorium A nr 4649/2001 z dnia 5.11.2001r. przez Zarząd Miejski w Kluczborku.

Oczyszczalnia ścieków (technologia BIOLAK-VOX) w Ligocie Dolnej jest oczyszczalnią mechaniczno-chemiczno-biologiczną opartą na niskoobciążonym osadzie czynnym.

Urządzenia technologiczne oczyszczalni to:

 • budynek technologiczny z dyspozytornią,
 • komory „BIOLAK” z wydzielonymi za pomocą ścian z folii HDPE 5 -cioma strefami:
  • strefa biologicznej defosfatacji,
  • strefa nitryfikacji i denitryfikacji,
  • osadnik wtórny,
  • strefa końcowego natleniania,
  • strefa końcowej sedymentacji,
 • Filtry gruntowe
 • Zagęszczacz osadu,
 • Stacja odwadniania osadu,
 • Stacja chemicznej defosfatacji,
 • Punkt zlewny ścieków dowożonych,
 • Pompownia ścieków własnych,
 • Budynek energetyczny

oraz obiekty pomocnicze dla gospodarki osadowej:

 • Wiata zadaszona na sprzęt transportowy,
  • Plac magazynowania osadów ściekowych.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów R-B9.

Na podstawie dokumentacji  opracowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu, w maju 2014 r. rozpoczęto realizację zadania pn.  Rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej koło Kluczborka w ramach projektu unijnego pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”. Generalnym Wykonawcą był Zakład Techniczno-Budowlany „POLBAU” Sp. z o.o. z Opola. Roboty zakończono we wrześniu 2015 r.

Zakres rozbudowy oczyszczalni ścieków obejmował budowę:

a) Biofiltra powietrza,

b) Komory żelbetowej z przepływomierzem – dopływ ścieków na oczyszczalnię

c) Punktu przyjęcia pojazdów specjalistycznych (zadaszonego wiatą)

d) Stacji zlewczej ścieków dowożonych (zadaszonej wiatą)

e) Budynku stacji mechanicznego oczyszczania, w którym znajdują się m.in.:

 • komora uspokojenia,
 • krata zgrzebłowa z praso płuczką skratek, (krata wstępna)
 • krata wstępna na obejściu awaryjnym czyszczona ręcznie,
 • sito piaskowniki ze zintegrowaną prasą do odwadniania skratek, płuczką piasku, poziomymi przenośnikami ślimakowymi piasku i skratek.
 • studzienka na tłuszcz

f) Zbiornika wyrównawczego ścieków

g) Pompowni ścieków do reaktora biologicznego

h) Komory z przepływomierzem – dopływ ścieków do projektowanej pompowni

i) Punktu czyszczenia i dezynfekcji pojazdów specjalistycznych

j) Rurociągów technologicznych tj. m.in.:

 • rurociągów grawitacyjnych ścieków sanitarnych
 • rurociągów tłocznych ścieków
 • rurociągu tłocznego i ssawnego wody technologicznej
 • rurociągów grawitacyjnych ścieków deszczowych
 • rurociągu powietrza zanieczyszczonego do biofiltra
 • rurociągu wody wodociągowej
 • przyłącza gazu
 • sieci ciepłowniczej

A także: 

 • Przebudowę instalacji wody technologicznej w istniejącym budynku odwadniania osadu, montaż zestawu hydroforowego
 • Przebudowę komory przed reaktorem biologicznym
 • Przebudowę istniejącego budynku technologicznego
 • Przebudowę istniejącego budynku energetycznego (wymiana agregatu prądotwórczego)
 • Budowę kabli sterujących i zasilających poszczególne projektowane obiekty.
 • Wykonanie oświetlenia terenu 
 • Wykonanie dróg dojazdowych i chodników do poszczególnych projektowanych obiektów
 • Montaż instalacji w istniejących budynkach
 • Zagospodarowanie terenu

Parametry projektowe:

Ilość odprowadzanych ścieków Q śrd = 8 482 m3/d

RLM oczyszczalni – 57 450 RLM

Realizacja zadania była możliwa dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Koszt rozbudowy i modernizacji części mechanicznej oczyszczalni ścieków to 16,158 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 11,166 mln zł.

Dopuszczalna jakość ścieków po oczyszczeniu:

 • BZT5 – 15 mg O2/l
 • ChZT – 125 mg O2/l
 • Zawiesiny ogólne – 35 mg/l
 • Azot ogólny -15 mg N/l
 • Fosfor ogólny – 2 mg P/l
 • Ogólny węgiel organiczny – 30 mg/l
 • Azot amonowy – 10 mg NNH4/l
 • Azot azotynowy – 1 mg NNO2/l
 • Chlorki – 1000 mg Cl/l
 • Siarczany – 500 mg SO4-/l
 • Chrom ogólny – 0,5 mg Cr/l
 • Miedź – 0,5 mg Cu/l
 • Nikiel – 0,5 mg Ni/l
 • Ołów – 0,5 mg Pb/l
 • Kadm – 0,4 mg Cd/l
 • Cynk – 2,0 mg Zn/l
 • Rtęć – 0,1 mg Hg/l
 • Węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

Gmina Lasowice Wielkie

Oczyszczalnia ścieków w Trzebiszynie

Oczyszczalnia ścieków dla gminy Lasowice Wielkie zlokalizowana jest we wsi Trzebiszyn.

Spółka „HYDROKOM” eksploatuje oczyszczalnię na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych z Gminą Lasowice Wielkie od dnia 1 listopada 2007 r.

Obiekty technologiczne mechaniczno-biologicznej oczyszczalni to:

 • zbiornik retencyjno-uśredniający
 • przepompownia ścieków 
 • budynek wielofunkcyjny 
 • zbiorniki oczyszczalni ścieków
 • studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych 
 • wiata na osad
 • budynek socjalno-techniczny
 • punkt zlewny ścieków dowożonych
 • zbiornik retencyjny ścieków dowożonych 

Przepustowość oczyszczalni ścieków wg projektu Qśrd = 400m3/d

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Budkowiczanka nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

 • BZT5 – 25 mg O2/l
 • ChZT – 125 mg O2/l
 • zawiesiny ogólne – 35 mg/l

Print Friendly, PDF & Email