Oczyszczalnie ścieków


Gmina Kluczbork

Oczyszczalnia ścieków w Ligocie Dolnej

Ścieki z miasta Kluczborka oraz wsi podłączonych do kanalizacji są oczyszczane na oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej wybudowanej w latach 1997-1999 i oddanej do użytku 1 października 1999 r.

Spółka „HYDROKOM” eksploatuje oczyszczalnię ścieków na podstawie aportu wniesionego Aktem Notarialnym Repertorium A nr 4649/2001 z dnia 5.11.2001r. przez Zarząd Miejski w Kluczborku.

Oczyszczalnia ścieków (technologia BIOLAK-VOX) w Ligocie Dolnej jest oczyszczalnią mechaniczno-chemiczno-biologiczną opartą na niskoobciążonym osadzie czynnym.

Urządzenia technologiczne oczyszczalni to:

 • budynek technologiczny z sitami obrotowymi i prasą skratek,
 • komory „BIOLAK” z wydzielonymi za pomocą ścian z folii HDPE 5 -cioma strefami:
  • strefa biologicznej defosfatacji,
  • strefa nitryfikacji i denitryfikacji,
  • osadnik wtórny,
  • strefa końcowego natleniania,
  • strefa końcowej sedymentacji,
 • Filtry gruntowe
 • Zagęszczacz osadu,
 • Stacja odwadniania osadu,
 • Stacja chemicznej defosfatacji,
 • Punkt zlewny ścieków dowożonych,
 • Pompownia ścieków własnych,
 • Budynek energetyczny

oraz obiekty pomocnicze dla gospodarki osadowej:

 • Wiata zadaszona na sprzęt transportowy,
  • Plac magazynowania osadów ściekowych.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów R-B9.

Średniodobowy przepływ ścieków wg projektu wynosi Qśr d = 7000 m3/d

Dopuszczalna jakość ścieków po oczyszczeniu:

 • ChZT 125 g O2 / m3
 • BZT5 15 g O2 / m3
 • Zawiesina ogólna 35 g / m3
 • Azot ogólny 15 g N / m3
 • Fosfor ogólny 2 g P / m3

Obecnie oczyszczalnia znajduje się w fazie rozbudowy i modernizacji części mechanicznej.

Wg pozwolenia wodnoprawnego średniodobowy przepływ ścieków po modernizacji wyniesie Qśr d = 8482 m3/d


Gmina Lasowice Wielkie

Oczyszczalnia ścieków w Trzebiszynie

Oczyszczalnia ścieków dla gminy Lasowice Wielkie zlokalizowana jest we wsi Trzebiszyn.

Spółka „HYDROKOM” eksploatuje oczyszczalnię na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych z Gminą Lasowice Wielkie od dnia 1 listopada 2007 r.

Urządzenia technologiczne mechaniczno-biologicznej oczyszczalni to:

 • komora piaskownika i ręcznej kraty koszowej
 • osadnik wstępny
 • komora beztlenowa
 • komora napowietrzania
 • zbiornik stabilizacji osadu
 • stacja odwadniania osadu

Przepływ ścieków wg projektu Qśrd = 200 m3/d

Qmaxd = 280 m3/d

Zgodnie z powoleniem wodnoprawnym ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Budkowiczanka nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

 • BZT5 – 40 mg O2/l
 • ChZT – 150 mg O2/l
 • zawiesiny ogólne – 50 mg/l

Print Friendly, PDF & Email