Ogólne informacje o Spółce


Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.

Terytorium działania:
Siedziba Spółki:
Adres:
Gmina Kluczbork, Gmina Lasowice Wielkie, Gmina Byczyna
miasto powiatowe Kluczbork
ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork
Tel.:
Fax:
Pogotowie wod-kan:
77 418 14 71, 77 418 14 72
77 418 52 89
994, 77 413 30 23
Adres strony:
E-mail:
www.hydrokom.pl
sekretariat@hydrokom.pl
NIP:
REGON:
751 000 17 00
530593403
KRS:
Kapitał zakładowy:
0000018438 Sąd rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy
40 823 000,00 PLN (w całości opłacony)

Opis

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku powstała jako Spółka prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Gminy w styczniu 1993r. Przeważającym rodzajem działalności gospodarczej jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków i ich oczyszczanie. Początkowo Spółka obejmowała swym działaniem teren miasta Kluczborka. Od 1 stycznia 1994 roku spółka zaczęła funkcjonować także na terenie gminy Kluczbork. Natomiast od 1 listopada 2007 roku, na mocy umowy zawartej z władzami gminy, Spółka prowadzi działalność w zakresie uzdatniania i dystrybucji wody pitnej oraz odbioru i oczyszczenia ścieków na terenie gminy Lasowice Wielkie.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Byczynie nr IX/54/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz uchwały Rady Miejskiej
w Kluczborku nr IX/80/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., w których wyrażono zgodę na połączenie Spółek Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku  i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie z dniem 1 października 2015 r. nastąpiło połączenie spółek Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” sp. z o.o. w Kluczborku  i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie w drodze przejęcia całego majątku spółki ZGK Sp. z o.o. w Byczynie przez WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku.

Obecnie Gmina Kluczbork posiada 36 342 udziały, tj. 89 %, natomiast Gmina Byczyna posiada 4 481 udziałów, tj. 11 %

Od dnia 1 października 2015 r. Spółka zarządza infrastrukturą wod-kan. na terenie 3 gmin: tj. Kluczbork, Byczyna i Lasowice Wielkie.
Obszar działalności Spółki obejmuje 610 km2, na którym obsługuje 52 tys. mieszkańców.
Wartość zarządzanego majątku wynosi 167 961 000 zł.
Spółka zatrudnia 80 pracowników.

Obecna infrastruktura, którą zarządza Spółka to:
– 8 ujęć z 26 studniami głębinowymi,
– 5 stacji uzdatniania wody,
– 32 przepompowni ścieków,
– 3 oczyszczalnie ścieków,
– 492,2 km sieci wodociągowej bez przyłączy,
– 197,11 km sieci kanalizacyjnej,
– 499 przydomowych oczyszczali ścieków,
– 640 przydomowych przepompowni ścieków.

Oprócz swojej działalności statutowej, Spółka aktywnie angażuje się w działalność na rzecz pomocy potrzebującym. Wspomagamy materialnie przedszkola, szkoły, domy dziecka i instytucje zajmujące się pomocą osobom niesprawnym. Zaznaczamy swoją obecność na różnego rodzaju imprezach sportowych, w szczególności sponsorując rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Specyfika naszej działalności wywołuje częste relacje ze środowiskiem naturalnym. Dokładamy wszelkich starań aby nasza działalność nie skutkowała negatywnie na środowisko. Efekty te uzyskujemy poprzez ścisłe przestrzeganie ustaleń pozwoleń wodno – prawnych w zakresie ilości wody surowej pobieranej z ujęć oraz przestrzegania ustalonych parametrów ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika.

Wiarygodność firmy wobec zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy, wyczulenie na potrzeby społeczeństwa i zachowanie środowiska naturalnego, są dla nas priorytetem, ponieważ mottem naszej działalności jest hasło:

„HYDROKOM partnerem społeczeństwa i środowiska.”

Print Friendly, PDF & Email