2. Warunki przyłączenia do sieci wod–kan


Zapewnienie dostawy wody i/lub odbiór ścieków.

Odbiorca zamierzający korzystać z naszych usług winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zapewnienie dostawy wody i/lub odbioru ścieków.

Skąd wziąć wniosek?

Druki wniosku Odbiorca może uzyskać w siedzibie WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku, ul. Kołłątaja 7, pokój nr 5 lub pobrać bezpośrednio ze strony internetowej. > W celu pobrania formularza wniosku, kliknij tutaj

Co należy załączyć do wypełnionego wniosku?

– 2 egz. mapy sytuacyjno – wysokościowej działki w skali 1:500, z zaznaczoną lokalizacją projektowanego obiektu budowlanego,
– 1 egz. rzutu piwnic budynku,
– 1 egz. oświadczenia – upoważnienia w sprawie podatku VAT (tylko wtedy, gdy dane osobowe odbiorcy nie figurują w bazie danych przedsiębiorstwa).

Co jeszcze potrzebne jest do wniosku? / Jakie są jeszcze wymagane dokumenty?

Podczas składania wniosku należy przedstawić do wglądu dokument tożsamości, akt własności, umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości, której dotyczy zawierana umowa. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Odbiorca składa oświadczenie na wniosku w tym zakresie.

Przedsiębiorcy dodatkowo zobowiązani do przedłożenia dokumentów dot. firmy (wypis z KRS, NIP).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa, w dni robocze w godzinach 07:00 – 15:00.

Jak długo czeka się na wydanie warunków technicznych?

WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o., po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli nie będzie innych dyspozycji ze strony Odbiorcy, niniejsze warunki zostaną niezwłocznie wysłane pocztą na adres wskazany do korespondencji.

Co określają warunki techniczne?

– miejsce, sposób i rzędne przyłączenia do wodociągowej sieci głównej,
– rzędne i sposób włączenia do kanału głównego,
– warunki, jakim winien odpowiadać materiał, z którego wykonane będzie przyłącze,
– sposób i miejsce montażu wodomierza głównego oraz studzienki rewizyjnej (inspekcyjnej) na przykanaliku,
– sposób montażu zasuwy i podbudowy skrzynki zasuwy wodociągowej (szkic),
– sposób przeprowadzenia prób szczelności połączeń rurociągu,
– warunki odbioru technicznego przyłącza i robót zanikających.

Jaki jest termin ważności warunków technicznych?

Warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości ważne są 3 lata, a po upływie tego terminu, możliwa jest ich prolongata, na zasadach określonych jak powyżej.


Warunki wykonania robót przyłączeniowych:

Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie wykonawczego projektu technicznego z WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. w terminie do 14 dni od daty otrzymania dokumentacji.

Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków WiK „HYDROKOM” Sp. z o.o. dokonuje fizycznego odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia wydanych warunków technicznych.


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt:
Pracownik: Adam Sojka
Tel.: 77 418 14 71 wewnętrzny 38
E-mail: asojka@hydrokom.pl

Print Friendly, PDF & Email