4. Wodomierze


Charakterystyka wodomierzy:

Wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na koszt Odbiorcy na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku przy punkcie czerpalnym wody.
Wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, zainstalowany na koszt Przedsiębiorstwa, mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na przyłączu wodociągowym.
Wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany na koszt Odbiorcy za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej.


Legalizacja wodomierzy:

Okres ważności legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. (podst. prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Dz.U.Nr 77 poz 730 z późn. zm.).

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do dokonania wymiany i pokrycia kosztów legalizacji wodomierzy głównych.
Odbiorcy pokrywają koszty legalizacji pozostałych wodomierzy.


Zabezpieczenie wodomierzy:

Odbiorca jest zobowiązany do utrzymywania miejsc w których zainstalowane są wodomierze, w stanie uniemożliwiającym ich uszkodzenie i oddziaływanie zakłócające ich prawidłowe funkcjonowanie, zabezpieczenie miejsc przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed skutkami niskich temperatur.


Uwaga!

Odbiorca powinien niezwłocznie powiadomić Przedsiębiorstwo o:
1. Uszkodzeniu (nie działaniu) wodomierza.
2. Stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza.
3. Przemieszczeniu wodomierza lub jego zaborze.


Informujemy, że spółka „HYDROKOM” świadczy usługi w zakresie wymiany wodomierzy. Prowadzona jest również sprzedaż wodomierzy z możliwością odpłatnego zwrotu wodomierzy z nieważną legalizacją.


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt:
Pracownik: Renata Lorek
Tel.: 77 418 14 71 wewnętrzny 57
E-mail: rlorek@hydrokom.pl

Print Friendly, PDF & Email