Informacja dla osób pragnących przekazać odpłatnie, na rzecz przedsiębiorstwa, wybudowane lub wybudować ze środków własnych urządzenia wodociągowe lub urządzenia kanalizacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2020r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 2028) osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie przedsiębiorstwu na warunkach określonych w umowie.

Wszelkich informacji dotyczących składania wniosków i procedury ich rozpatrywania udzielają pracownicy spółki w godzinach urzędowania, osobiście lub telefonicznie.

Procedura ta nie dotyczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Print Friendly, PDF & Email