OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o., z siedzibą w Kluczborku ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e‑mail: InspektorODO@hydrokom.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

  • wykonywanie wszelkich usług wodociągowo-kanalizacyjnych na podstawie zawartych umów (podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy, art. 6 ust. 1 lit. a RODO – państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)).

  • ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

  • badanie satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zaufanym podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Do podmiotów tych należą:

  1. jednostki realizujące nadzór nad infrastrukturą informatyczną,

  2. zewnętrzne podmioty realizujące usługi na rzecz Spółki na podstawie zawartych umów,

  3. jednostka realizująca usługi ochrony mienia,

  4. radca prawny.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Spółce „HYDROKOM” w zależności od rodzaju dokumentów, w których są zawarte dane osobowe,

VII. Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych:

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację:

Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Należy wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Państwa zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: InspektorODO@hydrokom.pl, pisemnie lub udać się do Biura Obsługi Klienta. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy lub świadczenia usług jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową świadczenia usług wykonywanych przez Spółkę.

Z poważaniem

Zarząd Spółki

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email