Cele i korzyści z realizacji projektu

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest:

Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych Aglomeracji Kluczbork poprzez wzrost wyposażenia terenów leżących na obszarze aglomeracji w system kanalizacji sanitarnej, rozbudowę
i modernizację części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków w Ligocie Dolnej, zakup samochodu specjalistycznego oraz przebudowę SUW Kluczbork
Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, których dotyczą:

  • obszar środowiskowy

– ograniczenie procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym

– dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG.

  • obszar społeczno – gospodarczy

– wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich

– rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji,

– zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym.

Realizacja inwestycji będzie również pozytywna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Kluczborka i związanego z tym rozwoju rynku pracy. Rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania dzięki zakupowi samochodu specjalistycznego, rozbudowie i modernizacji części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej oraz zapewnieniu ludności wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej całej aglomeracji. Walory przyrody (czysta woda w zbiornikach wodnych, rzekach i potokach, zachowanie bioróżnorodności flory i fauny, pozytywne zjawiska estetyczne) oraz możliwość zapewnienia turystom wysokich standardów bytowych wpłyną na wzrost popytu turystycznego na usługi świadczone na terenie aglomeracji. Tym samym zwiększy się motywacja miejscowej ludności do zakładania własnej działalności turystycznej i około turystycznej, co przyczyni się do dynamizacji rozwoju gospodarczego regionu. Odpowiednie warunki techniczne pozwolą również na dostosowanie warunków funkcjonowania potencjalnych przedsiębiorstw do wymogów sanitarnych nakładanych przez państwo i Unię Europejską.

Przyśpieszenie rzeczowej realizacji inwestycji poprzez pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zmniejszy ryzyko zahamowania procesu kanalizowania aglomeracji, co mogłoby mieć miejsce w przypadku polegania wyłącznie na środkach własnych gminy Kluczbork, na której obszarze znajduje się aglomeracja.

Aglomeracja „Kluczbork” jest w całości położona na terenie gminy Kluczbork. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości: miasto Kluczbork oraz wsie Bąków, Kuniów, Krasków, Ligota Dolna, Ligota Górna, Ligota Zamecka oraz Bogacica. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji oczyszczane są w oczyszczalni zlokalizowanej
w miejscowości Ligota Dolna. Oczyszczalnia w Ligocie Dolnej jest jedyną oczyszczalnią w aglomeracji.

Współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji w wyniku realizacji projektu osiągnie wartość 95,80%.

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących produktów:

  1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km) –16,679 km (2014)
  2. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków – szt. 1 (2015)
  3. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody – szt. 1 (2015)

Ponadto dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (os.) – 1 962 (2014 r.). Przyłączono 837 mieszkańców Bąkowa, 598 mieszkańców Kuniowa, 512 mieszkańców Ligoty Dolnej oraz 15 mieszkańców ul. Klasztornej w Kluczborku.
Z wybudowanej w latach 2008-2012 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kluczbork, Bąków, Kuniów oraz Ligota Dolna skorzysta około 1 962 mieszkańców gminy. Przyznane dofinansowanie pozwoli zrefundować koszty poniesione na budowę około 17 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej.

Print Friendly, PDF & Email