Zadanie: Modernizacja zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku

51

Zadanie: Modernizacja zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku

Skala modernizacji zabytkowej stacji uzdatniania wody (SUW) obejmuje montaż urządzeń i instalacji technologicznych oraz rurociągów w nowym budynku stacji uzdatniania wody oraz urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym budynku przepompowni oraz wymianę instalacji. Zainstalowane zostaną systemy zabezpieczenia technicznego. Wybudowany zostanie również nowy budynek stacji uzdatniania wody oraz obiekty towarzyszące tj. odstojnik popłuczyn i neutralizator ścieków z chlorowni. Przebudowie i zarazem rozbudowie zostaną poddane sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne, również sieci elektroenergetyczne oraz sterujące. Zmodernizowana zostanie również wewnętrzna komunikacja drogowa. Rozbudowane zostanie także oświetlenie terenu SUW. Budynek magazynowy, budynek agregatu prądotwórczego, dystrybutor, zbiornik paliwa, komory pomiarowe oraz komory wodociągowe podlegają rozbiórce. Wydajność SUW po modernizacji będzie wynosić Qmaxd = 7000 m³/d a projektowana godzinowa zdolność produkcji wody (wydajność instalacji uzdatniania wody) będzie kształtować się na poziomie Qmaxh= 300 m³/h.

 

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku wybudowana została w 1904 r.

W gminnej ewidencji zabytków objętych ochroną konserwatorską znajdują się obiekty zespołu Stacji Uzdatniania Wody: budynek filtrów, budynek warsztatów, budynek studni zbiorowej, budynek przepompowni, zbiornik wody czystej i ogrodzenie.

We wrześniu 2014 r. rozpoczęto realizację zadania pn. Modernizacja zabytkowej stacji uzdatniania wody przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku w ramach projektu unijnego pn. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Kluczbork”. Generalnym Wykonawcą był Zakład Techniczno-Budowlany „POLBAU” Sp. z o.o. z Opola.

Wcześniej w SUW funkcjonowały poniemieckie urządzenia technologiczne: odżelaziacz z napowietrzaniem ociekowym i otwarte filtry powolne. Procesowi uzdatniania wody poddawana była woda z ujęcia „Nowego”. Woda z ujęć „Bąków” i „Chocianowice” kierowana była bezpośrednio do sieci rozdzielczej w mieście. Woda magazynowana była w dwóch zbiornikach wody czystej o pojemności 1.000 m3 i 2.000 m3.

W ramach prac zrealizowanych w okresie IX 2014 r. – VII 2015 r. powstał nowy budynek stacji uzdatniania wody, odstojnik popłuczyn, neutralizator ścieków z chlorowni, nowe sieci technologiczne, elektroenergetyczne i sterujące. Zmodernizowana została wewnętrzna komunikacja drogowa i oświetlenie terenu. Zamontowano nowe urządzenia i instalacje technologiczne w nowym budynku SUW i w istniejącym budynku przepompowni. Wyremontowano także „stary” budynek stacji.
„Sercem” obiektu jest nowy budynek, w którym odbywa się uzdatnianie wody. Woda surowa z 9 studni głębinowych na ujęciach „Nowe” „Bąków” i „Chocianowice” tłoczona jest za pomocą pomp głębinowych do dwóch tzw. desorberów, gdzie zostaje napowietrzana, następnie spływa grawitacyjnie do zbiornika reakcji. Dalej pompami pośrednimi woda tłoczona jest na dwa zespoły filtrów ciśnieniowych. Podczas przepływu przez złoże filtracyjne z piasku i masy katalitycznej następuje usuwanie z wody związków żelaza i manganu oraz redukcja barwy i mętności. Przefiltrowana woda kierowana jest do dwóch istniejących zbiorników retencyjnych. Do rurociągu wody uzdatnionej, za filtrami, dla celów dezynfekcji (w miarę potrzeb sanitarnych) dozowany jest podchloryn sodu. Płukanie filtrów odbywa się za pomocą wody i powietrza, a powstałe popłuczyny odprowadzane są do odstojnika popłuczyn, skąd przepompowywane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej. W budynku zamontowany jest także agregat prądotwórczy zabezpieczający pracę stacji w przypadku zaniku napięcia.

Na obiekcie zainstalowany jest system biomonitoringu SYMBIO, który służy do ciągłej kontroli jakości wody ujmowanej. W systemie zastosowane są małże słodkowodne, których naturalną reakcją na nagłą, znaczną zmianę ogólnej toksyczności wody jest zamykanie muszli małża. Reakcja ta jest szybka i jednoznaczna – następuje zamknięcie muszli grupy małży.

Małże stosowane w systemie SYMBIO (Skójka zaostrzona – gatunek krajowy) spełniają wszystkie warunki stawiane organizmom wskaźnikowym: reagują szybko i jednoznacznie na nagłe zmiany w środowisku, ich reakcja (zamknięcie muszli) jest łatwa do zaobserwowania i zarejestrowania, a warunki i tryb życia pozwalają na ciągłe monitorowanie ich zachowań w warunkach laboratoryjnych.

Reakcja małży nie dostarcza nam informacji o tym, co i w jakich ilościach znajduje się w wodzie, ale nagłe zamknięcie muszli sygnalizuje zmianę warunków w środowisku – parametrów wody – rozpoznaną przez nie za szkodliwą i niebezpieczną.

W sytuacji nagłego skażenia chemicznego wody system wygeneruje alarm który będzie zasygnalizowany: na monitorze komputera; poprzez głośniki komputera; przez zapalenie się lampy sygnalizacyjnej.

Dzięki podłączeniu SYMBIO do internetu, informacja o zaistniałym alarmie, może zostać wysłana na wybrany e- mail lub telefon komórkowy.
Woda uzdatniona jest magazynowana w dwóch zbiornikach, po czym zostaje tłoczona do miasta za pomocą zestawu pompowego w skład którego wchodzi 6 pomp wielostopniowych pionowych. Zestaw pompowy oraz dyspozytornia znajdują się w „starym” budynku przepompowni.
Praca SUW jest w pełni automatyczna, nadzorowana przez sterowniki programowalne umieszczone w rozdzielnicach. Sterowanie i wizualizacja pracy stacji jest możliwa na panelach operatorskich umieszczonych na elewacjach rozdzielnic. W pomieszczeniu dyspozytorni zamontowany jest komputer, z którego można sterować pracą ujęć wody i całej stacji. Komunikacja pomiędzy ujęciami wody a stacją odbywa się za pomocą specjalnie wybudowanej linii światłowodowej. Drugie stanowisko dyspozytorskie znajduje się na oczyszczalni ścieków w Ligocie Dolnej i stąd odbywa się bieżący nadzór nad pracą stacji. Na dyspozytornię w Ligocie Dolnej trafia też zapis z kamer. Obiekt SUW wyposażony został także w zaawansowany system alarmowy.
Stacja została zaprojektowana na maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody 7000 m3/d. Obecnie średnia dobowa produkcja wody wynosi ok. 3600 m3/d. (150-200 m3/h, maksymalnie w okresie letnim 300m3/h). Do sieci wodociągowej wtłaczana jest woda o ciśnieniu 3,8 bar.

Ze stacji przy ul. Strzeleckiej zaopatrywane są: Kluczbork, Kuniów, Krasków, Ligota Dolna, Ligota Górna, Ligota Zamecka i Bogdańczowice.

Woda odpowiada parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Realizacja zadania była możliwa dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Koszt modernizacji stacji uzdatniania wody to 5,33 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1,56 mln zł.
Parametry techniczne:

Stacja:

Qmaxd = 7000 m3/d

Qmaxh = 300 m3/h

Q maxh pompowni sieciowej =375 m3/h

H = 40 m sł.w.

Producent Grundfos – 6 szt + 1 szt. pompa płucząca LFP
Ujęcia wody:
Napowietrzanie:

Desorbery – 2 szt.

Średnica 1800 mm
Pompownia pośrednia:

Q max = 300 m3/h

H=14 m sł. W

3 pompy LFP (2+1r)
Filtracja:

Filtry ciśnieniowe – 8 szt.

Średnica nominalna 2400 mm
Nowy budynek SUW:

Powierzchnia zabudowy: 291,66 m2

Powierzchnia użytkowa: 311,09 m2

Kubatura: 1435,11 m3
Istniejący budynek przepompowni:

Powierzchnia zabudowy: 296 m2

Powierzchnia użytkowa: 301 m2

Kubatura: 1740 m3
Odstojnik popłuczyn:

Powierzchnia zabudowy: 67 m2

6,60 x 10,2m, średnia wysokość 3,40m

Print Friendly, PDF & Email